Αδήριτη ανάγκη άμεσης στελέχωσης του Θεραπευτηρίου «Άγιος Ανδρέας»

Ρόδος, 16 Απριλίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 30

ΠΡΟΣ: -Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Έφη Αχτσιόγλου.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: – Αναπληρώτρια Υπουργό
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θεανώ Φωτίου,
Υφυπουργό Εργασίας
Νάσο Ηλιόπουλο,
-Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων
Παίδων Ρόδου «Άγιος Ανδρέας»,
-Μ.Μ.Ε. Δωδεκανήσου.

ΘΕΜΑ: Αδήριτη ανάγκη άμεσης στελέχωσης του Θεραπευτηρίου «Άγιος Ανδρέας»

Κυρία Υπουργέ,

Με μεγάλη μου λύπη διαπίστωσα κατά την επίσκεψή μου τη Μεγάλη Τετάρτη 3 Απριλίου 2018, στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Παίδων Ρόδου «Άγιος Ανδρέας», την αυξημένη έλλειψη απασχόλησης κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού. Έλλειψη, η οποία καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την ορθή λειτουργία της παρούσας Μονάδος Κοινωνικής Φροντίδας της Ρόδου.

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Παίδων Ρόδου «Άγιος Ανδρέας», στεγάζεται σε ακίνητο που βρίσκεται στην περιοχή Παραδείσι της Ρόδου. Πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), το οποίο υπόκειται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αποτέλεσμα να είστε η μόνη που δύναστε να παράσχετε λύση στο πρόβλημα υποστελέχωσής του.

Στις συνολικά τέσσερις (4) Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που λειτουργούν υπό κοινή «ομπρέλα» στο νησί της Ρόδου (Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου, Οίκος Ευγηρίας Δωδεκανήσου Χαραλάμπειο Γηροκομείο, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Παίδων Ρόδου Άγιος Ανδρέας, Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ρόδου Κ.Α.Φ.Κ.Α), απασχολούνται συνολικά – κατά τη σχετική μας ενημέρωση – ενενήντα επτά (97) εργαζόμενοι, οι οποίοι παράσχουν τις ανεκτίμητης αξίας υπηρεσίες τους σε εκατόν είκοσι πέντε (125) κατά περίπτωση τρόφιμους ή περιθαλπόμενους. Σε αυτές τις Μονάδες, απαιτείται η άμεση πρόσληψη νοσηλευτών, μαγείρων, καθαριστών κτλ. Ωστόσο, το βασικότερο μέλημα των απασχολουμένων, είναι η άμεση στελέχωση και των τεσσάρων (4) μονάδων τουλάχιστον με δεκαπέντε (15) νοσηλευτές (!)

Σε ότι αφορά στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Παίδων Ρόδου «Άγιος Ανδρέας», στο οποίο επιβάλλεται να εκτελούνται προγράμματα φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, φαρμακευτικής περίθαλψης, κοινωνικής υποστήριξης, λογοθεραπείας κ.α., απαιτείται κατά προτεραιότητα η πρόσληψη τουλάχιστον τριών (3) νοσηλευτών, πλήρους απασχόλησης.

Για την κατά το δυνατό αρτιότερη λειτουργία της Μονάδος Κοινωνικής Φροντίδας και την αδήριτη ανάγκη στελέχωσής της, μπορούν να σας ενημερώσουν αναλυτικότερα και αρμοδίως οι άριστοι λειτουργοί της (διοίκηση και επιστημονικό προσωπικό), ώστε να αποφασίσετε κατά την κρίση σας, την καλύτερη αμεσότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Βέβαιος για την κατανόηση και επίλυση του ζητήματος κατά το εφικτό, αναμένω εναγωνίως τις ενέργειές σας, που αφορούν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που μας έχουν πραγματική ανάγκη.

Με εκτίμηση,

Δρ. Στέφανος Δράκος

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Πολιτευτής Δωδεκανήσου Ν.Δ.

Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου