Πρόταση – λύση του κ. Στέφανου Δρακου, για την εύρεση της βέλτισης θέσης για τη δημιουργία κέντρου διανομής της ΔΕΗ

Παρατίθεται αυτούσια η επιστολή του Δημοτικού Συμβούλου Ρόδου Στέφανου Δράκου, αναφορικά με τον εντοπισμό της καταλληλότερης θέσης για τη δημιουργία κέντρου διανομής της ΔΕΗ στη Ρόδο.

Στεφανος Δρακος

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Με αφορμή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, σχετικά με την αναζήτηση της καταλληλότερης θέσης για τη δημιουργία του νέου κέντρου διανομής (υποσταθμού) της ΔΕΗ, για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας, δια μέσου αυτής της επιστολής, σας καταθέτω με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, συγκεκριμένη πρόταση διευκόλυνσης του έργου του Δήμου Ρόδου, έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον των δημοτών, τους οποίους κληθήκαμε να εκπροσωπούμε, πέραν όλων. Μία απόφαση που εκτιμώ ότι θα πρέπει να ληφθεί με δεδομένη την εξασφάλιση των σημερινών, αλλά και μελλοντικών αναγκών.

Μέχρι σήμερα, η εύρεση θέσης δημιουργίας του κέντρου διανομής της ΔΕΗ – τουλάχιστον βάσει όσων μας έχουν γίνει γνωστά μέσα από τις διάφορες συσκέψεις και τη συνεδρίαση του Οργάνου – βασίζεται, είτε σε εμπειρικές μεθόδους, είτε στη μονοσήμαντη επιλογή της συγκεκριμένης θέσης του Αγ. Νικολάου. Αυτό από μόνο του, μου δημιούργησε τον προβληματισμό για το επίπεδο της τεχνολογίας και των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα για την εύρεση της βέλτιστης λύσης σε ένα πρόβλημα κυρίως χωρικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψιν συγκεκριμένα κριτήρια. Είμαστε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα που απαιτεί:

1) Γεωγραφική πληροφορία,
2) Δίκτυα,
3) Συγκεκριμένους περιορισμούς,
4) Αβεβαιότητα αναγκών και
5) Την ανάγκη εντοπισμού της βέλτιστης λύσης.

Για την επίλυση του προβλήματος θα πρέπει να καθοριστούν αρχικά τα δεδομένα και στη συνέχεια να αναπτυχθεί η μέθοδος επίλυσης. Σημαντικό στοιχείο του προβλήματος αποτελούν οι περιορισμοί που για μεν τη ΔΕΗ είναι οικονομικοί, αλλά και τεχνικοί, για δε την κοινωνία της Ρόδου είναι η υγεία των κατοίκων, που φυσικά υπερτερεί όλων των άλλων. Έχουμε δηλαδή να λύσουμε ένα δύσκολο πρόβλημα που θα χρειαστεί να ποσοτικοποιηθούν τα δεδομένα έτσι ώστε να δοθεί συγκεκριμένη αριθμητική λύση, που θα αφορά στη συνάρτηση που θα περιγράφει τη θέση δημιουργίας του κέντρου διανομής. Είναι κατανοητό ότι στους επιστήμονες της ΔΕΗ ο πιο δύσκολος περιορισμός είναι να περιγραφεί και να συνταχθεί αυτός που αφορά στην κοινωνική επίπτωση μετά την τοποθέτηση του κέντρου διανομής. Σχετικά με αυτό το θέμα ο Δήμος Ρόδου έχει στην κατοχή του, όπως περιγράφεται και στην επίσημη ιστοσελίδα του με Δελτίο Τύπου με ημερομηνία 20/11/2009, «Γεωγραφικό Σύστημα Πληρ/ριών & Συνοδευτικών Εφαρ/γών Δήμου Ροδίων (G.I.S.)» προϋπολογισμού €448.307,16. Σύμφωνα λοιπόν, με την περιγραφή του έργου, μεταξύ άλλων, δίνονται οι παρακάτω δυνατότητες:

• Εφαρμογή Υποστήριξης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, που δίνει τη δυνατότητα παροχής στους χρήστες αναζήτησης και εμφάνισης όχι μόνο ρυμοτομικών δεδομένων, αλλά ποικίλων θεματικών οντοτήτων. Τα αποτελέσματα των αναζητήσεων μπορούν να ληφθούν και αναλυτικά με πίνακες που περιέχουν πεδία από τη βάση δεδομένων του Συστήματος.
• Εφαρμογή Διαχείρισης Δικτύων και Υποδομών, μέσω της οποίας παρέχονται πληροφορίες σχετικές με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και με τα δίκτυα δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.

Στην περιουσία του Δήμου Ρόδου δηλαδή, αυτή τη στιγμή, υπάρχει το εργαλείο των απαιτούμενων δεδομένων για την περιγραφή σε ένα μαθηματικό μοντέλο βέλτιστης λύσης που θα καθορίσει το πιο δύσκολο από τα απαιτούμενα κριτήρια του προβλήματος που είναι η κοινωνική επίπτωση τοποθέτησης του νέου υποσταθμού.

Ο σχεδιασμός των δικτύων αποτελεί ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα και για την επίλυση του – όπως είναι γνωστό – χρησιμοποιούνται ανάλογα με την περίπτωση και το επίπεδο του επιστήμονα που καλείται να το επιλύσει, διάφοροι αλγόριθμοι όπως είναι οι γενετικοί, οι ευρετικοί κ.α., που σκοπό έχουν κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια οικονομικά και τεχνικά, και λαμβάνοντας υπόψιν στοχαστικές παραμέτρους, όπως είναι η αβεβαιότητα του φορτίου, να εξάγουν τη βέλτιστη λύση. Σύμφωνα με τους αλγόριθμους αυτούς, έχοντας καθορίσει το χωρικό πεδίο αναζήτησης και τα δεδομένα που συστήνουν το κάθε κριτήριο, αναζητείται και εντοπίζεται η βέλτιση λύση του προβλήματος που στη δική μας περίπτωση είναι η θέση του κέντρου διανομής.

Με δεδομένη την έναρξη της διαδικασίας εύρεσης της θέσης του νέου κέντρου διανομής από την αρμόδια Επιτροπή, κατά την απόφαση που ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, και λαμβάνοντας υπόψιν ότι υπάρχει η δυνατότητα αγοράς νέου οικοπέδου, προτείνεται η αξιοποίηση του «Γεωγραφικού Συστήματος Πληρ/ριών & Συνοδευτικών Εφαρ/γών Δήμου Ροδίων (G.I.S.)» και η ανάπτυξη αλγορίθμου βέλτισης λύσης που θα λαμβάνει υπόψιν σαν περιορισμό την τοποθέτηση του κέντρου διανομής εκτός κατοικημένης περιοχής. Είμαι βέβαιος ότι το επίπεδο των επιστημόνων της ΔΕΗ, αλλά και των μηχανικών του Δήμου, είναι τόσο υψηλό, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν κατάλληλα τις νέες τεχνολογίες με σκοπό την εύρεση της βέλτισης λύσης που θα ικανοποιήσει, τόσο τη ΔΕΗ, όσο και την κοινωνία της Ρόδου.

Με εκτίμηση,
Στέφανος Δράκος
Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
Mphil Civil & Computational Engineering
Swansea Univeristy