Το Υπ. Παιδείας απαντά στον Δρ. Στέφανο Δράκο για τα εκπαιδευτικά κενά της Δωδεκανήσου

Δρ. Στέφανος Δράκος

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Πολιτευτής Δωδεκανήσου Ν.Δ.

Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου

Δωδεκάνησα, 19 Οκτωβρίου 2017

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΡ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΔΡΑΚΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

 Με βαθμό προτεραιότητας εξαιρετικά επείγοντος απάντησε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στον Δρ. Στέφανο Δράκο, πολιτευτή Δωδεκανήσου της Ν.Δ. και σε αίτημά του που αφορούσε στην άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει στα σχολεία της Δωδεκανήσου, όπως για παράδειγμα στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ρόδου, στο σχολείο των Λειψών και στο ΕΠΑΛ Κω.

Στην απαντητική επιστολή επισημαίνεται πως «η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών αφορά στην κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους», ενώ σημειώνεται πως «Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών εξαρτάται τόσο από τις λειτουργικές ανάγκες που δηλώνονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (…), όσο και από την έγκριση των απαιτούμενων πιστώσεων από το αρμόδιο όργανο».

Συγκεκριμένα, με το αριθμ. πρωτ. 174219/Ε2 απαντητικό έγγραφο της 17ης Οκτωβρίου 2017, του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων – Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Απάντηση σε αίτημα», αναφέρονται τα κάτωθι:

«Απαντώντας στο με αριθ. 164708/3-10-2017 αίτημα σας και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 & 2 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’), σε συνδυασμό με το άρθρο 36 παρ. 27 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), ορίζεται ότι:

«Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από οκτώ και λιγότερες από δεκαέξι και δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.»

Σημειώνεται ότι η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών αφορά στην κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, λόγω εκπαιδευτικών αδειών, αναρρωτικών αδειών, αδειών κύησης-λοχείας, αποσπάσεων εκπαιδευτικών και τα οποία δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν. Η Υπηρεσία μας προβαίνει σε πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αν δεν καταστεί δυνατή η κάλυψη, των λειτουργικών αυτών κενών, με την τοποθέτηση μονίμων αποσπασμένων από άλλες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή με τη διάθεση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε σχολεία άλλης περιοχής της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή με τη δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων σε δεύτερη ανάθεση ή με την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής μονάδας.

Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών εξαρτάται τόσο από τις λειτουργικές ανάγκες που δηλώνονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της αριθμ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465 Β΄) υ.α και στο άρθρο 7 παρ. 1, 2, 3, 4, 5 & 8 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), οποτεδήποτε αυτές προκύπτουν, όσο και από την έγκριση των απαιτούμενων πιστώσεων από το αρμόδιο όργανο (επιτροπή του άρθρου 2, παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει).

Μετά την ολοκλήρωση στις 4-9-2017 της καταχώρισης των λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον προσήκοντα έλεγχο των Περιφερειακών Δ/ντών Εκπαίδευσης, και την επικαιροποίηση των κενών για τα σχολεία Γενικής Παιδείας από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Β/θμια Εκπ/ση:

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,

ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-2018
Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 1.591 883 2.474
ΜΟΥΣΙΚΑ/ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 435 435
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/ΣΗ (ΣΜΕΑΕ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) 1.775 1.775
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/ΣΗ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ) 277 (οι 268 αναβαθμίστηκαν σε πλήρους ωραρίου) 277
ΣΥΝΟΛΟ 2.026 2.052 883 4.961

Επίσης έχουν προσληφθεί:

1) 13 αναπληρωτές στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

2) 13 αναπληρωτές στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν. ΑΥΛΩΝΑ

3) 42 αναπληρωτές στα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)

  1. Ειδικότερα, στο νομό Δωδεκανήσου (Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου), προσελήφθησαν διακόσιοι ενενήντα έξι (296) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων εκατόν επτά (107) στην περιοχή Α΄Δωδεκανήσου, σαράντα πέντε (45) στην περιοχή Β΄Δωδεκανήσου, τριάντα (30)) στην περιοχή Γ΄ Δωδεκανήσου και εκατό δεκατέσσερεις (114) στην περιοχή Δ΄Δωδεκανήσου καθώς και εννέα (9) μουσικοί διαφόρων ειδικοτήτων στο Μουσικό Σχολείο Ρόδου.

Αναλυτικά προσελήφθησαν στο νομό Δωδεκανήσου αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας ανά ειδικότητα ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Θεολόγοι ΠΕ01

 

5

Φιλόλογοι ΠΕ02 94
Μαθηματικοί ΠΕ03 45
Φυσικοί ΠΕ04.01 21
Χημικοί ΠΕ04.02 9
Βιολόγοι ΠΕ04.04 16
Γεωλόγοι ΠΕ04.05 4
Γαλλικών ΠΕ05 1
Αγγλικών ΠΕ06 8
Γερμανικών ΠΕ07 3
Εικαστικών ΠΕ08 1

Οικονομολόγοι ΠΕ09 14
Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 1
Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ12.01 1
Μηχανολόγοι ΠΕ12.04 5
Ηλεκτρολόγοι ΠΕ12.05 7
Νομικοί ΠΕ13 2
Γεωπόνοι ΠΕ14.04 2
Μουσικοί ΠΕ16.01 4
Μουσικοί ΠΕ16.02 3
Μουσικοί ΤΕ16.00 2
Πολιτικοί ΑΣΕΤΕΜ ΠΕ17.01 1
Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ ΠΕ17.02 7
Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ ΠΕ17.03 6
Γραφικών Τεχνών ΠΕ18.01 1
Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕ18.02 7
Αισθητικής ΠΕ18.04 2
Νοσηλευτικής ΠΕ18.10 11
Φυτικής Παραγωγής ΠΕ18.12 1
Οχημάτων ΤΕΙ ΠΕ18.18 1
Ναυτικών Μαθημάτων (Πλοίαρχοι) ΠΕ18.23 3
Μηχανικών Εμπορ. Ναυτικού ΠΕ18.31 2
Βρεφονηπιοκόμων ΠΕ18.33 4
Πληροφορικής ΠΕ19 10
Κομμωτικής ΤΕ01.19 2

 

H υπηρεσία μας, σύμφωνα και με τις πιστώσεις που έχουν εγκριθεί με δεδομένη την ασκούμενη συσταλτική δημοσιονομική πολιτική λόγω της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα, καταβάλλει τη μέγιστη προσπάθεια στο μέτρο του δυνατού, ούτως ώστε να μην παρουσιάζονται ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό ούτε στην αρχή αλλά ούτε και στη διάρκεια του σχολικού έτους και να εξασφαλίζεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, υπό τους ανωτέρω περιορισμούς και παράλληλα καθοδηγεί τις περιφερειακές υπηρεσίες της ώστε να κατανέμουν με τον βέλτιστο τρόπο, και σύμφωνα με τις σύννομες αρμοδιότητές τους, το εκπαιδευτικό προσωπικό αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων υπαγωγής τους».


Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή που είχε σταλεί από τον Δρ. Στέφανο Δράκο, στις 2 Οκτωβρίου 2017, προς τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, με κοινοποίηση στον Υφυπουργό Παιδείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη και στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας Γιάννη Παντή:

“Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή τις σχετικές ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Α’ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου, το ψήφισμα της συνέλευσης των μαθητών του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ρόδου, την ανακοίνωση του Δήμου Λειψών και επικείμενων προγραμματισμένων συνελεύσεων όπως αυτή του ΕΠΑΛ Κω, σας κρούω τον κώδωνα του κινδύνου σε ότι αφορά στην υποβάθμιση της παιδείας στα Δωδεκάνησα.

Κατά τα όσα περιγράφονται αρμοδίως από την Α’ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου, τα κενά στη Β’ θμια Εκπαίδευση, φθάνουν τα διακόσια πενήντα (250), ενώ απ’ αυτά τα πενήντα πέντε (55) αφορούν σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Καταδικάζεται δηλαδή σε ημιμάθεια παιδιά απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών (!) Οι ιθύνοντες των σχολικών μονάδων αιτούνται μάταια θεολόγους, φιλολόγους, μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς, βιολόγους, γεωλόγους κτλ.

Δεκατρία (13) τμήματα στα ΕΠΑΛ της Δωδεκανήσου καταργούνται, ενώ τριάντα τέσσερα (34) θα λειτουργήσουν μόνο για το σχολικό έτος 2017- 2018. Μεταξύ αυτών σχολεία στον Αρχάγγελο, την Κάρπαθο, την Πάτμο και την Κω (!).

Σήμερα δε, έπειτα από έκτακτη συνέλευση του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ρόδου, οι μαθητές, στέλνουν σαφές μήνυμα κινητοποιήσεων, αιτούμενοι την εξάλειψη οποιουδήποτε κινδύνου κατάργησης των τμημάτων τους, αλλά και την κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών κενών.

Παράλληλα, κάτοικοι στο Δήμο Λειψών, καταγγέλλουν υποβάθμιση του δημοτικού σχολείου και προβαίνουν σε συμβολική κατάληψη του δημαρχείου (!), ενώ ήδη από την περασμένη εβδομάδα ο δήμαρχος Φώτης Μάγγος, αιτήθηκε – με σχετική επιστολή του – την κάλυψη τριών θέσεων εκπαιδευτικών.

Στην Κω, προγραμματίζεται από το εκεί ΕΠΑΛ, έκτακτη γενική συνέλευση.

Κύριε Υπουργέ,

Το δικαίωμα στη μάθηση, στην παιδεία, είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων. Ουδείς επιτρέπεται εν γνώσει του, να αφαιρεί αυτό το δικαίωμα από μαθητές, πόσο μάλλον από μαθητές νησιώτικων ή και ακριτικών περιοχών.

Προκειμένου να ενεργήσετε άμεσα και προς την ορθή κατεύθυνση, εκτιμώντας πως δεν θα έχετε λάβει γνώση των ορθών γεγονότων και επιπτώσεων που αυτά προκαλούν, σας επισυνάπτω τις σχετικές ανακοινώσεις των καθ’ ύλην αρμοδίων και παρακαλώ για την άμεση εξέταση και αντιμετώπισή τους, για το καλό των παιδιών μας”.


 Πολιτικό Γραφείο: Αμερικής 43, Ρόδος, Δωδεκάνησα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241026589

Ιστοσελίδα: http://sdrakos.net

FB: Στέφανος Δράκος & Stefanos Drakos